Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Het Bier en Wijnbedrijf B.V. 
“Drankenspeciaalzaak Ton Overmars”

LET OP : WIJ VERKOPEN GEEN DRANK AAN PERSONEN DIE DE LEEFTIJD VAN 18 JAAR NOG NIET HEBBEN BEREIKT!!!!

Bevat een bestelling [alcoholische dranken / Sigaretten], dan bevestigt de klant met het plaatsen van de bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de koop van deze producten. De klant neemt de verplichting op zich dat alleen hij, of een door hem daartoe gemachtigde persoon die ook de wettelijke minimumleeftijd heeft bereikt, de bestelling in ontvangst neemt.

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 – Voorverkoop wijnen
Artikel 18 – Klantenkaart / Tony’s

Artikel 1 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  • Dag: kalenderdag;
  • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Het Bier en Wijnbedrijf B.V. onder de naam Drankenspeciaalzaak Ton Overmars
Hoofddorpplein 11, 1059 CV Amsterdam
Tel.nr. 020-6157142

E-mailadres: info@tonovermars.nl
KvK-nummer : 66284635
Btw-identificatienummer: NL8033.33.158.B01

 Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en accijnzen.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bestellingen in Amsterdam en Amstelveen vóór 12:00 p.m. besteld, 
worden binnen 48 uur bezorgd.

Op zon-en feestdagen worden de bestellingen zo spoedig mogelijk of in overleg geleverd.

U kunt uw bestelling verwachten op de door u aangeven dag op het bestelformulier. Mits de door u bestelde dranken in voorraad zijn. Mocht dit onverhoopt niet in voorraad te zijn dan nemen wij per mail of telefonisch contact met u op.

De leveringskosten bedragen € 17.50 per zending. Boven een bestelling van € 300.00 worden er geen leveringskosten in Nederland gerekend. De dranken worden voor risico van Drankenspeciaalzaak Ton Overmars verzekerd afgeleverd.

Bij breuk, vermissing of beschadiging dient u binnen 2 dagen na levering contact met ons op te nemen via ons telefoonnummer 020-6157142 of via ons mailadres info@tonovermars.nl

Onze bestellingen worden in Amsterdam in overleg bij u aan huis of op het werk boven de € 100.00 franco afgeleverd.

Onder de € 150.00 brengen wij € 12.50 aan verzendkosten in rekening. Voor bedrijven geldt € 150,- excl. BTW

In de rest van Nederland worden bestellingen via de pakketdiensten van DPD of de PostNL bij u afgeleverd. Mocht u onverhoopt niet thuis zijn dan worden er nog 2 pogingen gedaan om het pakket<ten> af te leveren.

U kunt uw bestelling eventueel volgen via het track & tracesysteem.

De koeriersdienst zal na de 3e poging een notitie bij u in de bus doen om contact met hen of met ons bedrijf op te nemen.

Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is Drankenspeciaalzaak Ton Overmars gerechtigd de gemaakte transportkosten bij de koper in rekening te brengen, tenzij het product zo beschadigd is dat het onredelijk is om het product in ontvangst te laten nemen.

Alle dranken worden door Drankenspeciaalzaak Ton Overmars verhoogd aansprakelijk verstuurd.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging 
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging 
4. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Bij het reserveren van voorverkoopwijnen, die 1- uiterlijk 3 jaar later worden uitgeleverd dient het bedrag binnen 6 maanden na bevestigingsfactuur op onze rekening te worden bijgeschreven.

Bij het reserveren van dranken die binnen 12 maanden worden geleverd, dient 50% te worden betaald na factuur/ bevestiging,het restant bij aflevering.  

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Drankenspeciaalzaak Ton Overmars heeft het recht om de gereserveerde dranken die niet tijdig betaald zijn conform onze leveringvoorwaarden niet uit te leveren.  

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17- Voorverkoop

1Bij het reserveren van voorverkoopwijnen, die 1 jaar uiterlijk 3 jaar later worden uitgeleverd dient het bedrag binnen 6 maanden na de  bevestigingsfactuur op onze rekening te worden bijgeschreven.
2   Wanneer de betaling niet binnen 6 maanden heeft plaats gevonden heeft Drankenspeciaalzaak Ton Overmars het recht om de koop te annuleren.
3   Bij het onverhoopt niet kunnen uitleveren buiten de schuld van Drankenspeciaalzaak Ton Overmars van de dranken aan de consument na betaling van de consument dient Drankenspeciaalzaak Ton Overmars het gestorte bedrag terug te storten of een gelijkwaardige drank in overleg met consument te vergoeden.   
4   Bij het reserveren van dranken die binnen 12 maanden worden geleverd, dient 50% te worden betaald na factuur/ bevestiging, het restant bij aflevering.   
5   De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
6   In geval van wanbetaling van de consument heeft Drankenspeciaalzaak Ton Overmars behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
7   Drankenspeciaalzaak Ton Overmars heeft het recht om de gereserveerde dranken die niet tijdig betaald zijn conform onze leveringvoorwaarden niet uit te leveren. 
8   Goederen blijven in eigendom van Drankenspeciaalzaak Ton Overmars totdat aan alle verplichtingen is voldaan.
10 Bij verhuizing van de consument is de consument zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het  nieuwe woon- of afleveradres. Dit nieuwe adres kan worden doorgegeven op het  algemeen mailadres  info@tonovermars.nl.

Artikel 17- Retourzendingen

Bij retourzendingen hanteren wij de volgende procedure

Er moet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen per e-mail een aankondiging van de retournering naar info@tonovermars.nl gestuurd worden.

Na goedkeuring van Drankenspeciaalzaak Ton Overmars dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na onze bevestigingsmail de bestelling te worden teruggestuurd.

Retournering van onze goederen gaat in overleg met ons en via onze eigen pakketdienst.

De retourartikelen dienen onbeschadigd en in originele verpakking te worden geretourneerd.

Indien een verpakking beschadigd of aangebroken is kan Drankenspeciaalzaak Ton Overmars een bedrag in mindering brengen op de restitutie.

Aangebroken of opengemaakte flessen zijn uitgesloten van het herroepingrecht en kunnen daardoor niet retour genomen worden.

Onverkoopbare artikelen kunnen niet retour genomen worden.

Flessen waarvan de capsule of het zegel zijn verbroken kunnen niet worden geretourneerd.

De retourflessen dienen goed verpakt retour gestuurd te worden.

De kosten van retourzending komen voor rekening van de consument.

Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant.

Goederen in consignatie blijven eigendom van Drankenspeciaalzaak Ton Overmars

Dranken in consignatie kunnen worden geretourneerd mits dat van te voren is overlegd met Drankenspeciaalzaak Ton Overmars.

Bij verkeerde levering door Drankenspeciaalzaak Ton Overmars zijn de kosten voor het retour halen van de goederen voor rekening van Drankenspeciaalzaak Ton Overmars

18.0 De Ton Overmars klantenkaart

18.1 Aanvragen en gebruik van de Tony’s kaart

Het aanvragen van een klantenkaart kan in winkels van Ton Overmars of via www.Ton Overmars.nl: Voor een overzicht van onze winkels verwijzen we je graag naar www.Ton Overmars.nl/winkels · Voor het aanvragen van een digitale Tony’s kaart via het internet verwijzen we je graag naar http://www.Ton Overmars.nl/Tony’s-info Na het aanvragen van de Tony’s kaart krijg je een e-mail om je aanmelding en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te bevestigen. Daarna kan je de Tony’s App downloaden. Om een Tony’s kaart te kunnen aanvragen moet je 18 jaar of ouder zijn. Aan de aanvraag van een digitale Tony’s kaart zijn geen kosten verbonden. De digitale Tony’s kaart blijft na uitgifte eigendom van Ton Overmars.

18.2 Beëindiging in geval van misbruik

Ton Overmars is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in het geval van fraude, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de voorwaarden, bij misbruik van je rechten als digitale Tony’s kaarthouder, of bij enig ander handelen welke schade toebrengt aan Ton Overmars, per onmiddellijke ingang je digitale Tony’s klantenkaart in te trekken en het tegoed aan gespaarde punten te annuleren.

18.3 Aansprakelijkheid

Ton Overmars aanvaardt geen enkele schade door verlies of diefstal van de Tony’s klantenkaart, of door onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Ton Overmars klantenkaart.

18.4 De Tony’s punten

18.5 Sparen van Tony’s punten

Tony’s punten worden uitsluitend verstrekt in de filialen van Ton Overmars en via de webwinkel van Ton Overmars, www.TonOvermars.nl. Je moet je voorafgaande aan de betaling als digitale Tony’s kaarthouder kunnen identificeren (via de App of via je online account) en op het internet moet je ingelogd zijn in je Tony’s account. Voor de aankoop van speciaal daarvoor geselecteerde producten gedurende een specifieke actieperiode, kan een afwijkend aantal Tony’s punten per aangekocht product worden toegekend. Over de looptijd van een dergelijke actieperiode wordt niet gecommuniceerd. De reguliere toekenning van Tony’s punten over het netto aankoopbedrag van deze producten vervalt in dat geval. Voor onder andere het plaatsen van een review over een product, het ‘liken’ van een product of het ‘delen’ van een product met vrienden of bekenden, worden ook Tony’s punten toegekend. Het aantal toegekende Tony’s punten voor deze en andere handelingen kan periodiek en per product verschillen en te allen tijden door Ton Overmars worden aangepast.

18.6 Inwisselen van Tony’s punten

Het saldo van je gespaarde Tony’s punten kan je vinden als je ingelogd bent in je Ton Overmars Tony’s account via www.Ton Overmars.nl. Ook staat het actuele Tony’s punten saldo op de kassabon van je laatste aankoop (wanneer deze heeft plaatsgevonden in een van de filialen). Gespaarde Tony’s punten kunnen enkel worden ingezet bij de aankoop van de daartoe aangewezen producten in de Ton Overmars filialen of via www.Ton Overmars.nl. Gespaarde Tony’s kunnen niet worden ingewisseld voor geld. Wanneer producten, die met inzet van Tony’s punten zijn gekocht, worden geretourneerd of geruild geldt het volgende: de met de aankoop van deze producten verkregen Tony’s punten worden verrekend met/ afgetrokken van het openstaande Tony’s puntensaldo. Retournering is dan ook alleen mogelijk op vertoon van je kassabon en na identificatie als Tony’s (digitale) kaarthouder.

18.7 Geldigheidsduur Tony’s punten

De Tony’s punten zijn na het kalenderjaar waarin ze gespaard zijn nog 2 jaar geldig. Indien er gedurende een onafgebroken periode van twaalf maanden geen punten op je account zijn bij- of afgeschreven, zijn wij gerechtigd om na deze periode alle op je account bijgeschreven punten te laten vervallen, tenzij je ons schriftelijk hebt laten weten dat je je Tony’s account wil handhaven of tenzij een nieuwe puntentransactie doet.

18.9 Wijzigingen

Ton Overmars behoudt zich het recht voor om ten allen tijden en onder alle omstandigheden aanbiedingen in te trekken, aanbiedingen te wijzigen of nieuwe aanbiedingen te doen onder het Tony’s programma. Ton Overmars behoudt zich het recht voor om te allen tijden en onder alle omstandigheden de inhoud van het Tony’s programma geheel of gedeeltelijk te wijzigen en het aantal toe te kennen Tony’s punten per besteed bedrag of per handeling/ actie/ product aan te passen. Ton Overmars kan tevens altijd en onder alle omstandigheden de voorwaarden waaronder gespaarde Tony’s punten kunnen worden ingewisseld wijzigen.

18.10 Beëindiging Programma

Ton Overmars is te allen tijden en onder alle omstandigheden gerechtigd om het Tony’s programma te beëindigen. Ton Overmars zal Tony’s kaarthouders hiervan tijdig op de hoogte stellen en de beëindiging op de website en in de filialen kenbaar maken.