Klachtenregeling

  1. Drankenspeciaalzaak Ton Overmars beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij Drankenspeciaalzaak Ton Overmars ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Drankenspeciaalzaak Ton Overmars binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. U kunt ook een klacht indienen via https://ec.europa.eu/consumers/odr/
  5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  6. Wij zijn niet bereid deel te nemen aan een geschillen procedure.
  7. Uw klacht dient u per mail naar info@tonovermars te sturen.